Algemene Voorwaarden


Sense Life gaat ervan uit dat de cliënt, wanneer deze een afspraak maakt kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden, en dat de cliënt akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden..
Bij het maken van een afspraak of tijdens de anamnese (intakegesprek), worden altijd uw persoonlijke gegevens gevraagd. Deze gegevens, als ook andere informatie die tijdens de behandeling aan Sense Life wordt toevertrouwd, worden vertrouwelijk behandeld. Zonder uw toestemming wordt deze nooit aan derden verstrekt.
Sense Life geeft geen erotische of sensuele behandelingen. Cliënten die toch seksueel getinte opmerkingen maken of seksuele handelingen en/of gedragingen doen, worden per direct uit de praktijk verwijderd en zullen niet meer worden behandeld.

 

Afspraken en behandelingen

Sense Life behandeld alleen op afspraak.

Elke afspraak, zowel telefonisch als via e-mail gemaakt, is bindend en kan 48u op voorhand kosteloos geannuleerd worden.
Afspraken die binnen 48 uur worden geannuleerd of wanneer men niet verschijnt op de afspraak zonder afzegging, worden u persoonlijk aangerekend. De hoogte van het tarief is afhankelijk van de sessie of behandeling en de vergoeding die hiervoor staat.
Tenzij er sprake is van overmacht, te bepalen door Sense life.

Tijdens de eerste afspraak zullen er vragen worden gesteld (anamnese) over o.a. ziekte, medicijngebruik en sport- en medisch verleden. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de informatie, en de juistheid daarvan, die hij/zij verstrekt tijdens dit gesprek en tijdens de behandeling. Aan de hand van de anamnese maar ook tijdens de behandeling kan Sense Life besluiten om niet (verder te) behandelen en/ of de cliënt door te verwijzen naar een arts of specialist.
Als u twijfelt of u gemasseerd mag worden, een voetreflex mag ondergaan of  in hypnose mag gebracht worden, vraag dit dan eerst na bij uw huisarts.
Sense Life is geen fysiotherapeut, arts of psycholoog en dus niet bevoegd om diagnoses te stellen bij ziekte, blessures of andere verwondingen of mentale en fysieke aandoeningen. Een behandeling bij Sense Life is niet medisch en ook niet bedoeld als alternatief voor een medische behandeling. Bent u onder behandeling van een arts of fysiotherapeut, dan dient u dit voorafgaande aan de (massage-)behandeling te melden. alvorens een hypnosesessie is het beklangrijk te melden of u onder behandeling ben bij een psycholoog/ psychiater.
Mocht Sense Life door ziekte of vanwege andere geldige omstandigheden niet in staat zijn de afgesproken behandeling uit te voeren, dan zal zij de cliënt hiervan tijdig op de hoogte brengen en zal voor de desbetreffende behandeling een nieuwe afspraak worden gemaakt.

Sense Life behoudt zich te allen tijden het recht personen de toegang te ontzeggen of te weigeren, zonder opgaaf van reden.

 

Tarieven en betalingen

Na de behandeling dient de betaling direct voldaan te worden.

Elke bestelling betekent de aanvaarding van onze voorwaarden door de klant.

Facturen dienen binnen 7 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan.
Sense Life behoudt zich het recht te allen tijden de tarieven te wijzigen. Voor afspraken gemaakt voor de tariefwijziging geldt het tarief dat geldig was op het moment dat de afspraak gemaakt werd.

Als uw betaling wederom uitblijft binnen de bovengenoemde termijn, zijn wij genoodzaakt de vordering definitief uit handen te geven aan een incassobureau..

U zult aansprakelijk worden gesteld voor alle daaruit voortvloeiende incassokosten en boeterenten.

De factuur moet betaald worden binnen de 7 kalenderdagen na de factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10%, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van € 25) als schadebeding.

 

Hygiëne

Ethiek en hygiëne zijn vanzelfsprekend. Van de cliënt wordt daarbij verwacht dat deze schoon op de afspraak verschijnt. De cliënt daarentegen kan van Sense Life verwachten dat de praktijkruimte en gebruiksmaterialen schoon zijn. Handdoeken worden na elke behandeling gewassen.

 

Cadeaubon

Een cadeaubon is niet inwisselbaar voor geld alsook wordt er geen wisselgeld terug gegeven. Het resterende bedrag wordt in een vorm van een tegoedbon uitgeschreven.

Een cadeaubon is verkrijgbaar voor elk bedrag en 6 maanden geldig.

  • Is je bon niet meer geldig maar minder dan 6 maanden verlopen dan kan je je bon verlengen naar een e-voucher voor een kost van 7,50€
  • Een Cadeaubon die langer dan zes maanden vervallen is, kan niet meer verlengd worden. 

Aansprakelijkheid

De behandeling van Sense Life is resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. Sense Life kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een behandeling door Sense Life, tenzij de cliënt kan bewijzen dat er sprake is van een grove fout of opzet. In dat geval komt voor vergoeding alleen in aanmerking die schade waartegen Sense Life verzekerd is.
Sense Life kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van onjuiste informatie over een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.
Sense Life kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.